The Institute - Organisation

Executive Director

Prof. Dr. H. Fehske (B307)

Executive assistants

Dr. T. Meyer (B205)
Dipl.-Ing. H. Schäffner (A312)

Secretariat I (A002)

V. Müller
I.-D. Passow

Secretariat II (A001)

J. Freitag
M. Büchner

Examination board Physics

Prof. Dr. A. Melzer (A219)

Student Advisory Service Physics

PD Dr. B. Bruhn (A305)

Examination board Environmental Sciences

Prof. Dr. Ch. v. Savigny (A320)

Student Advisory Service Environmental Science

Prof. Dr. Ch. v. Savigny (A320)

Applied Physics

Biomedical Imaging

Prof. Dr. A. Henning

N.N. 

 

 

Computational Sciences

Prof. Dr. R. Schneider
(Director Rechenzentrum)
G. Bandelow (RZ)
D. Kahnfeld (RZ)
L. Lewerentz (RZ)
K. F. Lüskow (RZ)
P. Matthias (RZ)

Environmental Physics

Prof. Dr. Ch. v. Savigny (A320)
PD Dr. B. Pompe (A104)
Dr. C. Hoffmann (A313)
Dr. M. Langowski (A311)
O. Lednytskyy (A311)
G. Teiser (A311)
J. Zalach (A 313)

Soft Matter and Biophysics

Prof. Dr. C. A. Helm (A318)
Dr. H. Ahrens (A317)
Dr. H. Wulff (A316)
R. Kensbock (A315)
F. Lawrenz ( A316)
H. Mohammad (A315)
P. Nestler (A317)
M. Passvogel (A315)
F. Scheffter (B201)
A. Sill (A317)
A. Stolte (A 316)

Experimental Physics

Lowtemperature Plasmaphysics

Prof. Dr. J. Meichsner (A217)
Dr. B. Krames (A213)
Dr. S. Nemschokmichal (A216)
S. Gärtner (Biochemie D014)
R. Tschiersch (A215)
P. Druckrey (A210)
U. Meissner (A004/A210)

Complex Plasmas

Prof. Dr. A. Melzer (A219)
Dr. M. Himpel (A211)
H. Krüger (A211)
M. Mulsow (A214)
B. Redieske (A214)

Interface and Surface Physics

Prof. Dr. M. Münzenberg (A119)
Dr. C. Denker (A115)
Dr. R. John (A112)
Dr. J. Walowski (A115)
Dr. M. Mansurova (A115)
U. Martens (A117)
N. Meyer (A117)
T. Schumann (A112)
M. Zanáška (A117)
H. Boldt (A120)
A. Knuth (A111)
Prof. S. Mandal (AvH guest Professor) (A121)
B. D. Mohapatra (A112)

Atomic and Molecular Physics

Prof. Dr. L. Schweikhard (A116)
Dr. M. Eibach (A113)
Dr. C. Droese (A113)
Dr. G. Marx (A113/A122)
Dr. B. Schabinger (A118)
S. Bandelow (A121)
C. Breitenfeldt (A118)
P. Fischer (A118)
S. Knauer (A118)
S. König (A113)
M. Müller (A121)
F. Wienholtz (A121)
M. Wolfram (A121)
E. Eich (A111)

Theoretical Physics

Complex Quantumsystems

Prof. Dr. H. Fehske (B307)
PD Dr F. X. Bronold (A304)
Dr. A. Alvermann (B303)
Dr. S. Ejima (B306)
Dr. T. Meyer (B205)
Dr. D. Pagel (B305)
B. Höckendorf (B305)
T. Koch (B204)
F. Lange (B306)
M. Pamperin (B203)
A. Pieper (A303)
J. Schleede (A303)
C. Schulz (B203)
E. Thiessen (B203) 
C. Volkhausen (B 203)
C. Wurl (B 203)

Condensed Matter

Prof. Dr. K. Fesser (B304)
PD Dr. B. Bruhn (A305)

Theory of Soft Matter

Prof. Dr. T. Ihle (B302)
Dr. R. Kürsten (B301)